Brand Content Agency

آژانس تولید محتوای برندینگ

مـا بـا بهـره‌گیری از تجـربـه و عـلم و دانـش حـوزه بـرنـدسـازی و تـولید مـحتوا، تـصویر درسـتی از بـرنـد شـما در اذهـان مـخاطـبانـتان خـلق می کنیم تـا شـاهـد رشد روزافزون کسب وکارتان باشید.
مشتریان ما با ارزشترین سرمایه ما هستند و به این سرمایه می بالیم.
_

خدمات آژانس تولید محتوای برندینگ

حـضور در دنیاي دیجیتال خیلی سـاده اسـت ولی چـگونگی حـضور و کیفیتِ ماندن از همه چیز مهم تر و سخت تر می باشد.

_
دیجیتال برندینگ

دیجیتال برندینگ

نـامـگذاري بـرنـد / تهیه بـرنـدبـوك / طـراحی لـوگـو / انـتخاب رنـگ / طـراحی و…

کارخانه تولید محتوا

تولید محتوای برندینگ

کارخـانـه تـولید مـحتواي مـا هـر نـوع مـحتوا، مـتن٫ ویدیو ٫ انیمیشن و… در هــر صـنعتی تــولید می نماید.

digital desgin

طراحی دیجیتال

طراحی لـوگـو / کاراکتر / بـروشـور / اوراق اداري / کارت ویزیت / پـوسـتر/ بیلبورد و..

درباره BCA

_

سـال 1376 امیرهـوشـنگ کمالی فـرد ، بنیانـگذار BCA اولین مـحتواي خـود را براي یک برنامه تلویزیونی تولید کرد و شد آغاز داستان ما.

در این 23 سال در خدمت کسب و کارهاي مختلفی بودیم. مـا بـا بهـره گیري از تجـربـه و عـلم و دانـش حـوزه بـرنـدسـازي و تـولید مـحتوا،تـصویر درسـتی از بـرنـد شـما در اذهـان مـخاطـبانـتان خـلق می کنیم تـا شـاهـد رشد روزافزون کسب وکارتان باشید.

مشتریان ما با ارزشترین سرمایه ما هستند و به این سرمایه می بالیم.

برخی از مشتریان ما

17
19
15
12
6
2
1
18
16
10
11
3
20
8
5
7
4
14
13